جلد دوم کتاب برگ هایی از تاریخ اجتماعی اصفهان معاصر منتشر شد

جلد دوم کتاب برگ هایی از تاریخ اجتماعی اصفهان معاصر به موضوعات دیگری جدای از جلد اول پرداخته است. موضوعاتی که حوزه تاریخ اجتماعی را در بر می گیرد.


دو فصل این کتاب مربوط به تحولات جنگ جهانی اول در اصفهان می باشد

یک فصل آن به فضای اجتماعی و فکری اصفهان در زمان جنگ جهانی دوم اختصاص دارد

فصل دیگر کتاب به موضوع جرم و جنایت در شهر اصفهان اختصاص دارد

فصل دیگر به چالش های ازدواج در اصفهان می پردازد

در فصل دیگر به بگو مگوهای میان زن و مرد در اصفهان در دهه بیست شمسی می پردازد.

یک فصل دیگر به اعتراض مردم اصفهان به سینمای قبل از انقلاب نگاهی انداخته است

فصل دیگری نیز به موضوع تاریخچه گردشگری در اصفهان اختصاص داردبرگ هایی از تاریخ اجتماعی اصفهان معاصر (جلد 2)

انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان (1396)

/ 0 نظر / 355 بازدید