عکسی که اشتباهی به نام خیابانی در تهران ثبت شده است

این عکس تحت عنوان یکی از خیابان های تهران درج شده بود در حالی که وقتی دوربین را کمی به راست بچرخانیم می شود این

 

دوربین عکاسی از اواسط عصر ناصری وارد ایران شد و از اتفاق ناصرالدین شاه قاجار از طرفداران پر و پا قرص آن گردید. خود وی عکاسی می کرد و به ترویج عکاسی بسیار کمک کرد. این وسیله موجب شده است آن چه را که ما در کتاب ها می خوانیم با چشم ببینیم. نعمتی که از توصیفات مثلاً مافروخی از قصرهای اصفهان عصر سلجوقی در اطراف زاینده رود از آن بی نصیب هستیم. نوشته های مافروخی را باید تنها بخوانیم و در ذهن مجسم کنیم اما خیابان چهارباغ قاجاری و مردم اصفهان و دیگر ابنیه را می توانیم با مراجعه به کتاب ایران در یک صد و سیزده سال پیش اثر هولستر ببینیم. این کتاب مجموعه ای از هزاران عکس از اصفهان عصر ظل السلطان است که در یک جا گرد آمده اند. این کتاب در سال های اخیر به نام هزار جلوه زندگی توسط خانم دمندان تجدید چاپ و بازسازی شده است.

به هر حال در سایت ها به دنبال تصاویر قدیمی بودم که عکسی توجهم را جلب کرد. خیابانی که چندین سوار و سرباز از آن در حال گذر بودند. صاحب سایت زیر آن یکی از خیابان های تهران را درج کرده بود. اما آن توپ در نبش دیوارکشی عمارت برای من آشنا بود. با عکسی که از عمارت چهلستون در دوره قاجار داشتم مقایسه کردم و فهمیدم این همان خیابان سپه اصفهان است که کمی زاویه دوربین را آن سو تر برده است.در عکس نخست عمارت تالار تیموری هم مشخص می باشد. این همه شباهت در حصار کشی نیز امکان ندارد. پس عکس نخست نیز خیابان سپه می باشد. شما هم ببینید.

ضمنا هیچ کدام از این دو عکس در کتاب هولستر نیست

/ 2 نظر / 113 بازدید

البته به نظر من عکس دوم که شما دارید نمی تواند مربوط به قاجاریه باشد. در صورتی که با دقت بیشتری به تیر چوبی کنار توپ نگاه کنید و سیمهای برقی که در امتداد خیابان وجود دارند. به نظر این دو تصویر مربوط به دو دوره زمانی کاملاً متفاوت هستند.

سیامک

اگر عکس از غرب به شرق گرفته شده باشد باید عمارت عالی قاپو پیدا باشد که من چیزی ندیدم