استانداری که اصفهان را صنعتی کرد

«قدم اولش در اصفهان تشکیل شرکت ریسباف بود عده ای از تجار گمنام ولی پولدار را تشویق کرد و آنها با سرمایه پانصد هزار تومان شرکت تشکیل داده و به سرعت ماشین آلات آن را به وسیله برادران کورس از انگلستان خریدند. موفقیت شرکت ریسباف موجب شد که افراد دیگر هم تشویق شده و به زودی شرکت زاینده رود و پشمباف و کارخانه بافندگی هراتی و نختاب، باشرکت چند نفر کلیمی و مسلمان، کارخانه شهرضا، کارخانه کاغذ و شیمیایی یکی بعد از دیگری در اصفهان تشکیل و در ظرف ده سال اصفهان مهم ترین شهر صنعتی کشور محسوب گردید.

علاقه و عشق مردم به تأسیس کارخانه در اصفهان تنها مرهون کوشش و زحمات شبانه روزی و صمیمت و تشویق افشار بود. در شهری که مردم به بانک و دولت اعتماد نداشتند و نقدینه خود را در گنجه خانه یا زیر بالش یا زیر خاک نگاه می‌داشتند در شهری که مأمورین دولت به نام عمال ظلم  و ظلمت خوانده می‌شدند مردم را از هر طبقه حاضر به تشکیل شرکت و سرمایه گذاری کردن یکی از مشکل ترین کارها بود. تنها سرعت عمل و پاکی و دانایی افشار در تشکیل اولین کارخانه نشان داد که سرمایه مردم از هر جهت مصون از دستبرد است و در پرتو شرکت و تأسیس کارخانه و حمایتی که دولت در آن موقع از کارخانه چی‌ها می‌کرد، سود زیاد عاید صاحبان سهام خواهد شد، از این رو مردم پول‌های خود را به بازار آورده و نشان دادندکه آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت. »

(سیف پور فاطمی، آیینه عبرت، 1387، ص 839)

 

/ 0 نظر / 85 بازدید