نمای دیگری از میدان انقلاب

میدان انقلاب اهمیت خود را از این جهت به دست آورده که مابین خیابان تاریخی چهارباغ و پل تاریخی سی  سه پل قرار دارد. بنابر این از این دو کسب اعتبار می کند. همین میدان در دوره رضاشاه و سپس محمد رضا شاه کم کم موقعیت بهتری کسب کرده و با ساخته شدن عمارت اداره صنایع در دوره رضاشاه و سپس چندین بانک در همان حوالی نقش اداری نیز یافت. (اداره صنایع بعدها به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اختصاص یافت که اکنون نیز چنین است)

اما این میدان در یکی از کانون های گردشگری اصفهان قرار دارد. مسلما گردشگری که چهارباغ عباسی را بازدید می کند  در انتها به این میدان و سپس سی و سه می رسد. از نظر یک گردشگر اکنون شلوغی این میدان و ترافیک آن بسیار ناخوشایند است و ارتباط ارام او میان چهارباغ و سی و سه پل را خدشه دار می کند. خصوصا آن که زاینده رود زیبا نیز ان سو تر جریان اهسته خود را دنبال می کند. بجاست مسئولین فکری به حال این معضل بکنند. شاید خالی شدن چهار باغ عباسی از ماشین یکی از راه های مفید باشد. امری که لااقل در روز در بسیاری از مکان و خیابان های گردشگری دنیا رایج است. نمونه آن خیابان استقلال است که منتهی به میدان تقسیم در شهر استانبول می شود. این خیابان در روزها بر روی ماشین ها بسته است و فقط یک ترن در ان رفت و آمد می کند .

اگر بخواهیم اصفهان نیز کانون گردشگران گردد باید روزی خیابان چهارباغ عباسی و میدان انقلاب را از اتومبیل های مزاحم خالی کنیم. هم چنان که میدان نقش جهان نیز چنین شد و چه خوب گردید.

این تصویر شاید مربوط به اواخر دوره رضاشاه باشد. زمانی که خیابان چهارباغ خلوت بود و تک و توک اتومبیلی از میان آن می گذشت. پلیسی نیز پشت به سی و سه پل همین رفت  و آمد اندک را کنترل می کرد.

/ 0 نظر / 81 بازدید