دو خبر از ماه محرم و تکیه مسعودیه در اصفهان قاجاری

خبر ساختن تکیه مسعودیه

چون ایام عاشورا و ماه تعزیه داری جناب خامس آل عبا … است ورسم شیعیان بر تعطیل امور دنیویه و تدارک لوازم تحصیل اجر اخروی است ، لهذا دراین دهة اول، مانند سنوات سابقه، جمیع اداره های حکومتی تعطیل است و صغیر و کبیر ، عالی و دانی ، لیلاً و نهاراً در تکیه مخصوص مسعودیه مشغول استماع ذکر مصایب شفیع روز جز حضرت سیدالشهدا علیه السلام هستند … علاوه بر مخارج سالیانه که برای روشنایی و اجرت اسباب های عاریتی ،که برای شکوه تکیه تحصیل و فراهم می شود، و قطع نظر از مخارج شام و نهار و قهوه و قلیان و چای و شمع و خلعت های خدام تکیه و صاحبان غرفه ها و مرثیه خوانان و شبیه سازان و انعام های آنها که تقریباً سالی دو هزار تومان می شود ، ] ظل السلطان [خدمت مخصوصی کرده اند که پس از این در روزگار از اعمال حسنه حضرت اشرف والا به یادگار محسوب خواهد شد … 

  خدمت نمایان و یادگار شایان مذکور این است که در شهر اصفهان  که ازاعظم  بلاد ایران محسوب می شود و به روزگار پیشین  مدتهای متمادی  پایتخـــت سلاطیـــن نامـــدار بوده ،  دراین ازمنة متأخره تکیة مخصوص برای تعزیت خانة حکومت که شایستة گنجایش جمعیت و احترامات مرعیه از جانب حکومت باشد نبود ، تا آنکه در سال 1293 هجریه ] ظل السلطان [ به صرافت طبع* مبارک اراده فرمودند که مکانی وسیع،که برای تعزیه داری حضــــرت خـــامس آل عبــــا« علیه السلام »شایسته باشد به وضعی که برای ازدحام مردان و زنان  گنجایش  داشته باشد  ، احداث  نماید.

 ] ظل السلطان [ به شخصه  نقشة آنرا با حسن وجیهی که مناسب اینگونه مجلس بود، رسم نمود ه و لوازم بنای این عمارت را فراهم کرده ،و معماران  را  احضار  فرموده، در جنب عمارت  مرحوم حاجی سیف الدوله  تکیة  مخصوصی  بسیار عـــا لی و فـــوق الامتیاز در انـــــدک زمانی از نو احداث کردند .

یکسال بیش نگذشت که همان قطعه زمین غیرمسکون برای بنای تکیه مزبور تعیین شد و عمارتی غایت القصوی *رفیع و منیع احداث فرمودند . اکنون علاوه بر غرفه ها و طاق نماها و اتاق هایی مخصوص که نشیمن اعزّه و اشراف است ، از قراری که مکرر تحدید شده است چهارهزار نفر مرد و زن در فضای تکیه برای تعزیه داری ازدحام می نمایند و تعداد چراغ های تکیه که شب ها افروخته می شود از چهلچراغ ها و دیوارکوب ها و سایر چراغ های قیمتی تقریبا به دو هزار می رسد

  «روزنامه فرهنگ، شماره 26 ، 4  محرم1296 »

خبر عزاداری

حلول ماه پر اندوه محرم الحرام سینة شیعیان 

را با ذکر مصایب آل اطهار رسول پر از اکدار و آلام نمود . در مساجد و تکایا واغلب خانه های اعیان و معارف شهر مشغول راسمة عزاداری می باشند. اغنیا و اصحاب یسار محض استجلاب فیوضات روحانیه ، خوان کرم گشوده ، محتاجین و فقراء سادات و طلاب را اطعام می نمایند . به عادت همه ساله بر حسب امر ]  ظل السلطان [  تکیة مسعودیه را غرفه بندی نموده ، جمیع غرفات تکیة مذکوره  با انواع چراغها تنویر و تزیین شده ، هر روز از یکساعت از روز بر آمده الی حـــوالی ظهر ، مشغـــول روضــه خوانی و تعزیه داری ….هستند .

                               «روزنامه فرهنگ شماره 492 ، 4 محرم 1305 »

 


* ـ به صرافت طبع : به میل خود ( دهخدا ،  ج9  )

* ـ غایت قصوی : حدنهایی ( معین ، ج 2 )

/ 0 نظر / 51 بازدید