مسابقات شنا در حوض چهلستون

شاید باورش سخت باشه اما تا حدود شصت سال پیش مسابقات شنا در حوض چهلستون برگزار می شد. آن روزها انجمن تربیت بدنی در شهرهای بزرگ تشکیل شده بود و امور ورزش را سر و سامان می داد. در اصفهان هم به دلیل نبودن استخر به درد بخور مسابقات شنا در حوض چهلستون برگزار می شد.

متن خبر

مجمع تربیت بدنی تحت سرپرستی و نظر حکمران محترم از چندی به این طرف مقدمات مسابقه شنا در اصفهان تهیه نموده و روز جمعه 16 جاری که روز مسابقه بود، بر حسب دعوتی که قبلاً از طرف حکمران معظم به عمل آمده، روسای دوایرو عده ای از محترمین و معارفیون و جمعیت زیادی بالغ بر چند هزار نفر از توده، در چهلستون حضور به هم رسانیده ... در ساعت 4 بعد از ظهر مسابقه اول شنا که به طول 330 متر بود شروع گردید و در این مسابقه از 5 نفری که شرکت داشتند میرزا علی آقا محصل دبیرستان کالج] ادب[ اصفهان درجه او ل و موفق به اخذ مدال با ماهی نقره شد و آقا فخر جناب محصل دبیرستان سعدی و سید حسن میرزاده به گرفتن مدال موفق شدند.

بعد مسابقه 220 متری شروع و در این مسابقه 6 نفر شرکت کردند و از آنها حسین نوربخش محصل دبیرستان سعدی موفق به اخذ جایزه و ماهی نقره شد... در خاتمه عکس هم از حکمران محترم و برندگان جوایز برداشته شد. روزنامه اخگر ، شهریور 1313.

/ 0 نظر / 43 بازدید