معرفی کتاب اصفهان و بازار گردشگری

 

بی گمان گردشگری علمی و صنعتی در دنیای امروز واجد پیچیدگی ها و سختی هایی شده است که رسیدن به حد مطلوب نیازمند انجام تحقیقات علمی و دقیق است. از سوی دیگر اصفهان اگر می خواهد جایگاه مطلوب خود را در زمینه گردشگری کسب کند، باید به دنبال رویکردهای آکادمیک برای بررسی وضع موجود گردشگری و نیز راه های رسیدن به وضع مطلوب باشد. این مهم نیز دست یافتنی نیست اگر با یک تحقیق میدانی و پیمایشی حقیقی با کسب داده از خود گردشگران همراه نباشد. کاری که دکتر دیبا زیرک باش در سال 1385 انجام داد، قدمی در راه رسیدن به این نقطه است. ایشان با مراجعه به هتل ها و مراکز تفریحی و گردشگری شهر اصفهان و تهیه پرسشنامه های دقیق از گردشگران خارجی توانست یک نیمرخ از وضع موجود و راه های رسیدن به وضع مطلوب را ارزیابی و نشان دهد. این کتاب بعد از یک فصل درباره داشته های گردشگری اصفهان، فصولی را به ارائه و تحلیل این داده ها اختصاص داده است. این فصول شامل ده ها جدول و نمودار برای بیان مطلب است.

 


اصفهان و بازار گردشگری

دیبا زیرک باش

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان (1388)

/ 0 نظر / 248 بازدید