طاق کاروانسرا بر سر فقرا فرود آمد (1308)

سنگ به در بسته می‌بارد

از آن راهی که بدبخت بدبخت است، و از آنجایی که به قول قدما همیشه سنگ به در بسته می‌بارد، متأسفانه حالا هم که در سایه جدیت اولیای امور اصفهان،  فقرای شهری را جمع آوری نموده  و در سرای تحدید سابق،  به طوری که سابقاً نوشتیم، جای داده، وسایل آسایش آنها را از هر جهت فراهم آوردند، دفعتاً باید طاق یکی از اتاق های مسکن فقرای مزبور فرود آمده و نه نفر از آن بدبختان تسلیم چنگال قهار مرگ بشوند.

روزنامه اخگر،   20 بهمن 1308

/ 0 نظر / 20 بازدید