حمام و فرهنگ عمومی (تصویری از حمام 1321ش)

با رفتن رضاشاه و باز شدن فضای کشور حمامی ها نیز (بنا به درخواست بعضی مراجعین ونیز به خاطر این که آب کمتری استفاده شود) درب خزینه ها را باز کرده و دوش ها متروک ماند. مطلبی که در زیر می آید تصویر یکی از حمام های اصفهان  است که در سال 1321 ش. در اصل نامه ای است که در روزنامه اخگر به چاپ رسیده و معلوم نیست چرا نام حمام ذکر نشده است اما هر چه هست یک نکته عجیب و نفرت انگیز به نظر می آید این که آب دوش حمام به خزینه وصل بود و با رفتن به زیر دوش آب کثیف خزینه بر روی شما می ریخت!! اینک متن نامه ...

جمعه گذشته که بر حسب اتفاق منزل یکی از دوستان خود دعوت داشتم از میزبان محترم خویش تقاضا کردم که به اتفاق به یکی از حمام های نزدیک برویم . پس از ورود به حمام ابتدا هوای کثیف و بوی زننده ای که توام با دود تریاک بود مارا استقبال و شامه ما را معطر نمود. صحن بزرگ حمام مفروش از لنگ های کثیف و پاره ای بود که اگر اندک فشاری به آنها وارد می آمد مانند آب باران به سطح زمین فرو می ریخت.

ما از شرح دیوارها و جای لباس و سایر تزیینات آن می گذریم . همین قدر وقتی نگاه کردیم با این که دارای محوطه ای نسبتاً بزرگ بود، دیگر جای لباس برای واردین نبود.

پس از ورود به داخل حمام منظره ای داشت تماشایی، که خدا نصیب هیچ فرهنگی مأب نکند! ولی برای بیان حقیقت ما امیدواریم آقای رئیس دایره بازرسی شهرداری جمعه آینده به این حمام تشریف فرما و اگر از محل آن بی اطلاعند به دفتر اخگر مراجعه فرمایند.

طرف جنوبی حمام دارای چند پله سنگی و در میان دیوار آن سوراخی بود که یک نفر می توانست داخل و خارج شود . نمایان بود طرف مغرب آن دارای چند عدد دوش که بعضی از آنها بدون در و برخی دیگر بدون سرپوش بود، مشاهده می شد و به عبارت دیگر استاد تریاکی حمام بیشتر عطف توجهی به خزینه بود که دوش ها از حیز انتفاع افتاده بودند. از همه بدتر آب کثیف خزینه بود که در لوله های دوش ها جریان داشت . خواستم مراجعت نمایم ولی متأسفانه ممکن نبود زیرا مورد استهزا قرار می گرفتم . ناچار خود را برای استحمام حاضر نمودم . مضحک تر این بود که بعضی از آقایان علاوه بر این که زیر دوش می رفتند ، از موقعیت استفاده نموده و داخل خزینه نیز می شدند .

 روزنامه اخگر شماره آذر 1321.

/ 0 نظر / 77 بازدید