تاسیس آتش نشانی شهرداری در سال 1315

 

 آتش نشانی سازمانی است که زیر نظر شهرداری فعالیت می کند. اما این سازمان از بدو پیدایش شهرداری تأسیس نشده است بلکه مقتضیات و حوادثی باعث شد که شهرداری اصفهان نیز به فکر افتد برای خود سازمان آتش نشانی ایجاد نماید. یکی آن بود که در سال 1315 قسمتی از کارخانة وطن طعمة حریق شده وسیله‌ای نبود که با آن آتش را خاموش کنند. سرانجام کارگران وسربازان لشکر اصفهان با سطل های آب آتش را خاموش کردند و همین موضوع مقالة فردای روزنامة اخگر گردید که به کارخانه ها و شهرداری توصیه کند مؤسسه ای برای خاموش کردن آتش تهیه کنند تا در این مواقع به کمک آید. این مقاله و پس از آن تصمیم انجمن شهرداری که در سال آینده چهل هزار تومان برای تهیة وسایل آتش نشانی اختصاص یابد در اینجا خواهد آمد . این زمان پایه گذاری مؤسسه آتش نشانی شهرداری اصفهان است...


آتش نشانی شهرداری ـ آتش نشانی کارخانجات

«واقعة روز یک شنبة گذشته، یعنی وقوع حریق شدید و تأسف‌آمیزی که در کارخانة وطن رخ داد، بزرگترین درس عبرتی بود که به اصفهان و به اصفهانی داد.

شهر عظیم اصفهان دارد به سرعت برق رو به آبادی و عمران و ترقی می‌رود. تمامی ابنیه‌ای که امروز در این شهر بنا می‌شود، اعم از ابنیة خصوصی یا عمومی، با چوب ساخته می‌شوند. مخصوصاً در بنای کارخانجات که گذشته از پوشش طاق، تمامی اطراف آن‌ها پوشیده از در و پنجره‌های چوبی است، بیش از هر ساختمان دیگری چوب مصرف می‌شود و به همین جهت عموماً در معرض خطر بلای خانمان‌سوز حریق واقع می‌باشند.

شهرداری ما تاکنون برای جلوگیری از وقوع بلیة جریق چه فکری کرده است؟ هیچ! ولی باید دید شهر بزرگی مثل اصفهان که در سال جاری یک مبلغ محقر دویست و شصت هزار تومانی درآمد شهرداری‌ آن را تشکیل می‌دهد، ادارة شهرداری برای رفع این قبیل احتیاجات مبرم و ضروری شهر چه می‌تواند بکند؟

به عقیدة ما یگانه تکلیف شهرداری این است که عوارض جدیدی که لااقل سالیانه سیصد هزار ریال بشود باید وضع بکند و آن را تخصیص به تهیة وسایل آتش نشانی بدهد.  وقتی ما یک اعتبار سالیانة سیصدهزار ریالی داشته باشیم، می‌توانیم از همین حالا به قوة همین اعتبار با یکی از کمپانی‌های خارجی تا یک میلیون ریال هم معامله کرده و وسایل نسبتاً مکملی برای آتش نشانی اصفهان تهیه کنیم و از این راه از وقوع احتمالی میلیون‌ها خسارت سالیانه جلوگیری به عمل آوریم.

تا دیروز عمارت ما از خشت و گل و آجر ساخته می‌شد. امروز عموماً از چوب ساخته می‌شود. اوضاع ساختمانی ما به کلی تغییر کرده است و به صورت جدیدی در آمده است. ساختمان‌های جدید محتاج وسایل امروزی می‌باشند و بزرگترین وسیلة حفظ آن‌ها تهیة وسایل آتش نشانی است.

راست است که کارخانجات ساختمان‌ها، ماشین‌آلات و حتی مواد خام خود را بیمه نموده‌اند، ولی نباید فراموش کرد که وقتی حریقی در کارخانه ای روی دهد، شرکت بیمه تنها جبران خسارات واردة از حریق را می‌کند، لیکن خسارات بیکار ماندن کارخانه را که بر اثر حریق رخ می‌دهد نمی‌نماید.

بنابر این به عقیدة ما علاوه بر این که شهرداری اصفهان باید خود را برای این کار مجهز کند، کارخانجات شهر ما نیز باید با یکدیگر اشتراک مساعی کرده و هر کدام با پرداخت لااقل یک صد هزار ریال یک مؤسسه خاص اطفائیه‌ای برای خود به طور مشترک ایجاد نمایند».

 روزنامه اخگر، آذرماه 1315.

]  40 هزار تومان برای آتش نشانی[

در انجمن شهرداری

«به طوری که پیشنهاد شد و انجمن تصویب کرد از سال آینده سالیانه قریب چهل هزار تومان مخصوص تهیة وسایل آتش نشانی از محل عوارض پشم و پنبه تأمین گردید و به اعتبار همین عایدات در سال 1316 قریب نود هزار تومان وسایل مکمل کافی آتش نشانی از طرف شهرداری اصفهان خریداری خواهد شد»

. روزنامه اخگر،19 آذرماه 1315.

  
نویسنده : عبدالمهدی رجائی ; ساعت ٩:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢٠